+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Daňový řád

Právní úprava zákonem č. 280/2009 Sb. (DŘ)

 

  • Zákon upravuje především vztahy mezi daňovými poplatníky(subjekty), třetími osobami  a správci daně. Jeho podstatou je upravit vzájemné povinnosti při řízení  a správě daní v České republice.
  • Mimo jiné upravuje DŘ lhůty, podání, doručování , vyhledávací činnost, daňovou kontrolu, placení daní, registrační řízení, opravné prostředky.

Před účinností tohoto zákona byla právně správa daní upravena zákonem o správě daní a poplatků. (1.1.2011). Legislativní změnou byla některá dřívější ustanovení zrušena, jiná došla závratných změn.  Jednou ze zásadních změn je prokazování  správce daně , jehož  je úkolem prokázat daňovému subjektu nepostupování v souladu s daňovými zákony, na daňovém subjektu je doložit správci daně potřebné informace, které uvádí ve svém daňovém tvrzení (daňové přiznání). Daňovým řádem je ve velké míře dotčena úprava obvyklých postupů, na něž jsme byly v minulosti zvyklí ze zákona o správě daní a poplatků (platnost od r.1993). Zákon je však již 3. rokem v účinnosti a jednotlivá ustanovení se dostávají do podvědomí daňových subjektů.

Za zmínění používané  při běžné správě daní stojí bezpokutová lhůta( § 145 DŘ) – 5 pracovních dní po termínu podání daňového tvrzení, splatnosti daní. Po nedodržení této lhůty je nejnižší povinná pokuta 500,- Kč. Upřesněním k této lhůtě je, že musí být podáno příslušnému správci daně popř. správci poštovních služeb. (dále doručení dle DŘ).

Od účinnosti Daňového řádu již nelze daň nebo příslušenství daně promíjet, existuje pouze forma tzv. Generálního pardonu (celoplošné prominutí daně Ministerstvem Financí pro tvrdost zákona). Jediným ustanovením DŘ, které lze využít je posečkání úhrady daně – nevyměření  úroku z nedoplatku na dani po dobu posečkání, nejdříve od termínu splatnosti daně. Dnem platby je den, kdy byla úhrada daně připsána na účet správce daně.

Při jakémkoliv řízení se správcem  daně je pro daňový subjekt vhodnější sepsat protokol než úřední záznam. Protokol je uložen ve vyhledávací části spisu, úřední záznam pouze do části spisu určené správcům daně. (Spis § 64- § 68 DŘ).