+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

V dnešní době se nám mění zákon o DPH nejen s cyklickou pravidelností k počátku následujícího roku, ale i v jeho průběhu. Kontrolní hlášení není sice úplnou novinkou v legislativě, kdy jeho zavedení bylo zákonem č.360/2014, který měl účinnost k 1.1.2015, v některých § však začíná platit od 1.1.2016. Ustanovení § 101 c a následujících ZDPH  začíná platit od ledna 2016.

Atributy tohoto hlášení  nastavuje Správce daně v rozsahu potřebném pro výkon správy daně. Ministerstvu financí se tak dostala do rukou možnost nastavení  pravidel, co vše budeme v kontrolním hlášení uvádět. Finanční správa již na svých webových stránkách uvedla svá stanoviska a současně informovala poplatníky daně (plátce DPH) o zavedení kontrolního hlášení.  Technická řešení začínají předkládat tvůrci programů a nám zůstává nastavit naše pravidla a současně se poprat s nastavením podmínek, tak abychom optimalizovali dopady pro nás zúčastněné.

O čem tedy je kontrolní hlášení. Nejblíže kontrolnímu hlášení je současná daňová evidence dle § 92a ZDPH. Nejznámější v principu tuzemského reverse charge (přenos daňové povinnosti) u stavebních prací. Do kontrolního hlášení se uvádějí všechna tuzemská plnění, jak uskutečněná, tak přijatá. Pro praxi to znamená všechny doklady na vstupu (doklady od dodavatelů), tak všechny naše výstupy. Uvedeme komu a kolik prodáme a od koho jsme nakoupili. Limitní finanční hranice, kdy nebudeme uvádět druhou stranu je 10000,- Kč (zjednodušené daňové doklady), s výjimkou dokladů pro občany. Co budeme uvádět je DIČ druhé strany, datum uskutečněného zdanitelného plnění, číslo dokladu, hodnotu bez daně a daň. Člověk by se řekl, že to není nic neobvyklého, ale skutečnost je jiná. Mnohdy se stane, že se dodavatel splete ve faktuře, napíše např. jiné číslo dokladu a když to zjistí požádá o výměnu dokladu se správným číslem. V okamžiku, kdy již bude sestaveno a podáno kontrolní hlášení, nebude možné fakturu vyměnit. Jistě Vás napadne i spousta dalších záležitostí spojená s uvedením všech dokladů do tohoto hlášení a jaké údaje se tímto Finanční správě dostanou do rukou.  Bohužel zákon je platný a nám nezbývá než se mu podřídit a v rámci zákonných pravidel podnikat.

Sledovací parametry kontrolního hlášení  jsem již uvedla, nebudu zde uvádět ani, které údaje do jakého řádku či části kontrolního hlášení se budou zapisovat. Naopak se pokusím Vám uvést, jak by mělo kontrolní hlášení fungovat.


[1] Zelenou barvou jsou označeny daňové doklady, které se spárovaly u obou subjektů v rámci kontrolního hlášení (František a Ludvík)

Hnědou barvou jsou označeny daňové doklady spárované s jinými subjekty (František a Josef)

Fialovou barvou jsou označeny daňové doklady spárované s jinými subjekty (Ludvík a Josef)

Růžovou barvou jsou označeny daňové doklady spárované s ostatními subjekty

Světle fialovou barvou je označen doklad, který se nepáruje (bez DIČ), hodnota DD je nižší 10 tisíc Kč (sběrné doklady v hromadné sestavě)

Modrou barvou je označen doklad, který dosud nebyl druhým subjektem nárokován (bude čekat 3 roky)

Červenou barvou je označen doklad, který druhý subjekt neuvedl ve svém kontrolním hlášení (daň nebyla odvedena) nebo je zapsán doklad jinde (část bez DIČ)

V předchozí části jsem uvedla, jak bude kontrolní hlášení fungovat. Cílem hlášení je vyeliminovat nárok na odpočet DPH u plátce, kdy druhý plátce plnění a daň neuvedl ve svém kontrolním hlášení. (V tabulce označen červenou barvou).  Tato skutečnost je podkladem pro správce daně k zahájení daňového řízení – výzva k doložení skutečnosti v uvedeném KH (kontrolním hlášení) nebo DaP (daňové přiznání) k DPH. Prvotně bychom viděli, že plnění nebylo zdaněno a daň nebyla odvedena. Skutečnost, ale může být také taková, že plnění bylo zdaněno, ale druhá strana neměla naše DIČ a tím uvedla plnění v části B5  KH, kde se uvádí plnění neplátcům a plnění pro plátce s hodnotou nižší 10000,- Kč včetně daně. Pominu-li informace, které takto získá Státní správa dalo by se říci, že na KH není nic čeho se mají plátci DPH obávat. Nedílnou vazbou KH vytvářející obavy tvoří sankce z neplnění povinností. Právní rámec uvádí § 101h ZDPH.

Zpracování KH Finanční správou je plně zautomatizováno, čímž se docílí realizování zaslání sankcí, výzev k odstranění pochybností a dalších daňových úkonů.

Termín pro podání kontrolního hlášení je k 25. dni následujícího kalendářního měsíce pro právnické osoby a měsíční plátce. Poprvé tedy k 25.2.2016. Fyzické osoby plátci budou podávat v termínech podávání daň.přiznání.

Sankce

Nesplním-li povinnost a nepodám KH v termínu dostanu automaticky sankci 1000,-Kč. Splním—li bezprostředně a stihnu to do okamžiku než mi správce daně pošle výzvu k podání mám to ještě za 1000,- Kč, nestihnu a přijde dříve výzva uhradím na pokutě 10000,- Kč. Při představě eliminace počítačovým softwarem ve vazbě na DIČ (podal/nepodal) může být reakce velmi rychlá. Když dostanu výzvu ke změně, popřípadě mám podáno a nepotvrdím ve lhůtě – 5 kalendářních dní pak je již moje pokuta v částce 30000,- Kč. A pokud nezareaguji ve lhůtě mám to rovnou za 50000,- Kč. A když budu záměrně ztěžovat správu daní mohu dostat až 500000,- Kč.

V současné právní úpravě nemá správce daně možnost sankci prominout.

V této souvislosti se chystá náprava, která by měla být účinná (projde-li zákon) v polovině roku 2016. Současně se chystá narovnání času pro výzvu a to z 5 kalendářních dní na  5 pracovních.

Co musím hlídat – je doručení výzvy

Výzvu k tzv. rychlé reakci mohu dostat i když mám vše v pořádku. Zpravidla se bude jednat o případ, kdy může být např. chyba v čísle daňového dokladu, pak musím od doručení poslat buď stejné (potvrdím) nebo zjistím-li chybu, pak opravené. V tomto případě bude záležet na Správci daně, zda zpřesní řádek, který neodpovídá shodě či nikoliv.

Nebudu-li znát co je předmětem kontroly, pak musím odkontrolovat vše, což stihnout v šibeničním čase může být velmi problematické.

Doručování  – nově se bude správci daně dávat emailová adresa (povinná součást KH) pro fyzické osoby nemající datovou schránku.

Právnickým osobám se bude doručovat standartně do datové schránky. Účinnost doručení je doručením do datové schránky nebo na email. Doručování do datové schránky se řídí Daňový řádem – tzn. buď otevřením datové schránky oprávněnou osobou nebo do 10 dní od doručen – fikcí, od tohoto okamžiku běží lhůta 5 kalendářních dní  na reakci na výzvu. Při doručování na email je doručeno okamžitě, bez ohledu, zda jste email přečetli či nikoliv.V této věci zcela pomíjím spamové rozhraní emailové schránky.

V této věci doporučuji i fyzickým osobám zřídit si datové schránky.

Od počátku tohoto roku musí být veškerá podání v souvislosti se ZDPH podána elektronicky. Byli jsme zvyklí podat daňové přiznání elektronicky přes EPO a poté do 5 dní odnést tiskopis potvrzující podání bez elektronického podpisu Správci daně. Pro KH tato možnost již nebude. Tiskopis lze podat, ale musí ležet u správce daně 25., což mnohdy nebude fyzicky možné.  I tato skutečnost je jedním z atributů pro doporučení zřízení datových schránek pro všechny plátce DPH.

Závěrem si můžeme vyhodnotit, o čem KH je, co pro nás bude znamenat – zejména nárůst administrativní zátěže a nové povinnosti. Pominu-li administrativu, pak to budou zejména  kontroly náležitostí dokladů, dále sledování doručování a zajištění chodu po dobu naší nepřítomnosti, ajn., neboť výzva ke KH může být doručena nejpozději do 3 let od prvního podání. Není v našich možnostech změnit současnou podobu zákona. Tím více se musíme připravit na nové skutečnosti jež nám ze zavedení KH plynou a  si eliminovat náročnost práce, kterou nám přináší.


[i] Použité zkratky

ZDPH- Zákon o dani z přidané hodnoty

KH- Kontrolní hlášení

DaP – Daňové přiznání

EPO – Elektronický portál Finanční správy